Lekcje Informatyka 8 (inf8)

Spis tematów:

 1. Więcej o opracowywaniu tekstu – tabulatory i spacje nierozdzielające
 2. Więcej o opracowywaniu tekstu – listy numerowane i tabele
 3. Praca z dokumentem wielostronicowym – stopka i nagłówek, wyszukiwanie słów i znaków
 4. Praca z dokumentem wielostronicowym – przypisy, kolumny
 5. Tworzenie e-gazetki – projekt
 6. Sprawdzian (tematy 1-3)
 7. Pierwszy program komputerowy w języku C++ oraz stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń
 8. Stosowanie instrukcji warunkowej i iteracyjnej w języku C++
 9. Pierwszy program komputerowy w języku Python oraz stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń
 10. Stosowanie instrukcji warunkowej i iteracyjnej w języku Python
 11. Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z odejmowaniem
 12. Badanie podzielności liczb naturalnych
 13. Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z dzieleniem i algorytm wyodrębniania cyfr danej liczby
 14. Wyszukiwanie największego elementu w zbiorze nieuporządkowanym
 15. Wyszukiwanie danego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym
 16. Porządkowanie elementów zbioru metodą przez wybieranie i metodą przez zliczanie
 17. Stosowanie podprogramów w środowiskach programowania Baltie i Scratch oraz funkcji w języku C++
 18. Stosowanie tablic do wprowadzania danych i zapisywania wybranych algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku C++
 19. Stosowanie podprogramów w języku Scratch oraz funkcji w języku Python
 20. Stosowanie list do wprowadzania danych zapisywania wybranych algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku Python
 21. Wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym metodą przez połowienie i porządkowanie elementów zbioru metodą przez zliczanie
 22. Sprawdzian (tematy 4-9)
 23. Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach
 24. Nagranie zawartości ekranu i podstawowy montaż filmu oraz dodawanie multimediów do prezentacji
 25. Historia i rozwój informatyki – projekt
 26. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym
 27. Przedstawianie danych w postaci wykresu
 28. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych
 29. Projekt grupowy
 30. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego
 31. Sprawdzian (tematy 12-15)
 32. Tworzenie strony internetowej – podstawowa struktura
 33. Tworzenie strony internetowej – poprawianie wyglądu strony
 34. Systemy zarządzania treścią i praca w chmurze
 35. Systemy zarządzania treścią i praca w chmurze – zadania projektowe

Lekcja 1

Temat: Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z BHP.

 1. Zapoznanie z programem nauczania.
 2. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z informatyki.
 3. Regulamin pracowni komputerowej. Zasady BHP.
 4. Obowiązujący podręcznik i zeszyt przedmiotowy.
 • zeszyt 60 kartkowy w kratkę,
 • Grażyna Koba – Teraz Bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. MiGra.

Lekcja 2

Temat: Więcej o opracowywaniu tekstu – tabulatory i spacje nierozdzielające.

Edytory tekstu to programy, które umożliwiają tworzenie dokumentu tekstowego. Przykłady edytorów tekstu: Notatnik, WordPad, Microsoft Word, LibreOffice Writer.

Dokument tekstowy składa się z akapitów, a akapity z wierszy. Akapit w informatyce to fragment tekstu pisany bez naciśnięcia klawisza Enter. Naciśnięcie klawisza Enter kończy jeden akapit i zaczyna następny.

Tabulatory stosujemy do wyrównania dowolnego tekstu (napisów i liczb) w kolumnach należy stosować tabulatory, a nie spacje.

Spacja nierozdzielająca stosowana jest na potrzeby rozmieszczania tekstu w obrębie jednego wiersza. Wyrazy rozdzielone taką spacją są traktowane jak jeden wyraz.

Zadanie 1. Ustawiamy tabulatory zgodnie z ćwiczeniem 1 ze strony 10.

Zadanie 2. Wstawiamy spację nierozdzielającą w dokumencie. Wykonaj ćwiczenie 5 ze strony 12.

Lekcja 3

Temat: Listy numerowane i tabele.

Listy numerowane lub wypunktowane ustalamy dla aktualnie redagowanego akapitu. Przejście do nowego akapitu powoduje kontynuację numerowania lub wypunktowania.

Tabele dodajemy do dokumentu za pomocą opcji z karty Wstawianie – Tabela.

Zadanie 1. Stosujemy listę numerowaną w napisanym tekście z ocenami.

Zadanie 2. Wstawiamy do dokumentu tabelę z ocenami.

Zadanie 3. Ustawiamy prawidłowe formatowanie tabeli i przesyłamy dokument na adres tlenart@poczta.fm.

Lekcja 4

Temat: Stopka i nagłówek, wyszukiwanie słów i znaków.

Nagłówek i stopka to odpowiednio górna i dolna cześć strony dokumentu, których zawartość pojawia się automatycznie na każdej stronie dokumentu.

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

Zadanie 1. Wstawiamy informacje w nagłówku i stopce zgodnie z ćwiczeniem 3 na stronie 20 w podręczniku.

Zadanie 2. Wykorzystaj I księgę Pana Tadeusza – Adama Mickiewicza do wyszukania i zamiany imienia Tadeusz na swoje imię.

Lekcja 5

Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym – przypisy, kolumny.

Zadanie 1. Dodaj do dokumentu 2 kolumny i sformatuj odpowiednio tekst.

Zadanie 2. Umieść w dokumencie minimum 2 przypisy (skrót Ctrl+Alt+J).

Zadanie 3. Dokument wyślij na pocztę nauczyciela tlenart@poczta.fm.

Lekcja 6

Temat: Tworzenie e-gazetki – projekt.

Makieta – wzorzec rozmieszczania tekstów oraz ilustracji w szpaltach (kolumnach) na stronie.

Wykorzystaj wskazówki z podręcznika ze strony 30-31.

Zadanie 1. Wykonaj projekt e-gazetki na temat wybranego kraju. Przygotuj zdjęcia, tekst i wykonaj formatowanie dokumentu na minimum 2 kolumny i 2 strony. Projekt mogą tworzyć 1-2 osobowe grupy.

Zapisywanie pliku w PDF w programie Word 2019 klasyczny

Zapisywanie pliku w aplikacji Word online

Zadanie 2. Zapisz projekt w formacie gazetka.docx oraz gazetka.pdf i prześlij na adres tlenart@poczta.fm.

Lekcja 7

Temat: Podsumowanie e-gazetki.

Warunki zaliczenia: Projekt ma zawierać matrycę gazety w min 2 kolumnach na min 2 stronach. W nagłówku ma zostać umieszczona nazwa gazety, w stopce numery stron. Tekst w gazecie ma zostać sformatowany do rozmiaru 8. Do dokumentu dodane mają zostać min. 4 zdjęcia. W przypadku pracy 2 osobowych grup wykonana gazetka ma mieć podwójną wielkość stron zdjęć i tekstu.

Lekcja 8

Temat: Pierwszy program komputerowy w języku C++ oraz stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń.

Język C++ to zintegrowane środowisko programistyczne zawierające edytor kodu źródłowego oraz kompilator kodu źródłowego do programu wynikowego.

Zadanie 1. Napisz pierwszy program w środowisku C++ zgodnie z ćwiczeniem 1 na stronie 37.

Wskazówka: Zadanie można wykonać za pomocą internetowego kompilatora języka C++ na stronie onlinegdb.com

Zadanie 2. Napisz program obliczający sumę dwóch liczb zgodnie z ćwiczeniami od 3 do 5 na stronie 41.

Zadanie 3. Dodaj do programu możliwość obliczania mnożenia.

Lekcja 9

Temat: Stosowanie instrukcji warunkowej i iteracyjnej w języku C++.

Ogólna postać instrukcji warunkowej w języku C++ wygląda następująco:

if (warunek)
{lista instrukcji1}
else
{lista instrukcji2}

Ogólna postać instrukcji iteracyjnej (powtarzania) w języku C++ wygląda następująco:

for (wyrażenie_początkowe; warunek; wyrażenie_pętli)
{lista instrukcji}

Zadanie 1. Wykonaj program obliczający iloraz dwóch liczb.

Zadanie 2. Wykonaj program obliczający liczbę punktów ucznia zgodnie z ćwiczeniem 7 na stronie 44.

Zadanie 3. Wykonaj program obliczający obwody placów zabaw zgodnie z ćwiczeniem 9 na stronie 46.

Zadanie dodatkowe: Wykonaj prosty kalkulator na dodawanie i odejmowanie. Zastanów się nad możliwością dodania do programu w języku C++ mnożenia i dzielenia.

Lekcja 10

Temat: Pierwszy program komputerowy w języku Python oraz stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń.

Środowisko programistyczne Pythona udostępnia dwa tryby pracy:
– interaktywne, w którym możemy napisać polecenie i zatwierdzić je klawiszem Enter, jeśli polecenie będzie poprawne, zostanie od razu wykonane,
– skryptowe, w którym możemy napisać program, zapisać go w pliku, a następnie uruchomić, jeżeli program będzie poprawny, zostanie wykonany.

Zadanie 1. Wyświetlamy na ekranie napis. Welcome to Python.org

Wskazówka: Zadanie można wykonać za pomocą internetowego kompilatora języka Python na stronie onlinegdb.comZadanie 2. Tworzymy program na sumę dwóch liczb. Popraw działanie programu aby wynik działania był zgodny z ćwiczeniem 10 na stronie 62.

Zadanie 3. Napisz program na obliczanie iloczynu liczby a i b.

Lekcja 11

Temat: Stosowanie instrukcji warunkowej i iteracyjnej w języku Python.

Ogólna postać instrukcji warunkowej w języku Python wygląda następująco:

if warunek:
lista_instrukcji1
else:
lista_instrukcji2

Ogólna postać instrukcji iteracyjnej (powtarzania) w języku Python wygląda następująco:

for zmienna in lista_wartości:
lista_instrukcji

Zadanie 1. Wykonaj program obliczający iloraz dwóch liczb.

Zadanie 2. Wykonujemy program obliczeniowy zgodnie z ćwiczeniem 13 na stronie 65.

Zadanie 3. Wykonaj program obliczający obwody placów zabaw zgodnie z ćwiczeniem 15 na stronie 67.

Lekcja 12

Temat: Realizacja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem.

Do znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych służy algorytm Euklidesa. NWD największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych (różnych od zera) to największa liczba naturalna, przez którą dzieli się bez reszty każda z tych liczb.

Algorytmy w których wykorzystujemy technikę powtarzania nazywamy algorytmami iteracyjnymi.

Zadanie 1. Przygotuj program realizacji algorytmu Euklidesa w wersji z odejmowaniem za pomocą środowiska Scratch (strona 75).

Zadanie 2. Zapisujemy w Python algorytm Euklidesa w wersji z odejmowaniem (strona 76).

Zadanie 3. Zmodyfikuj program zgodnie z ćwiczeniem 5 na stronie 77 dla 10 par liczb.

Lekcja 13

Temat: Badanie podzielności liczb naturalnych.

Operator to symbol określający rodzaj operacji wykonywanej przez komputer. Operatory arytmetyczne wykorzystywane są do wykonywania operacji matematycznych. Podstawowe operatory arytmetyczne występujące w języku Python:

 • + – dodawanie,
 • – odejmowanie,
 • * – mnożenie,
 • / – dzielenie zmiennoprzecinkowe,
 • // – dzielenia całkowite,
 • % – obliczenie reszty z dzielenia dwóch liczb całkowitych.

Jeżeli reszta z dzielenia dwóch liczb naturalnych jest równa zero, mówimy, że pierwsza z liczb jest podzielna przez drugą. W języku Scratch 3 do obliczenia reszty z dzielenia można wykorzystać odpowiednie wyrażenie (reszta z dzielenia a przez b z grupy poleceń Wyrażenia).

Przykład: a=21, b=4, 21 przez 4 wynosi 1

Zadanie 1. Wykonaj program obliczający resztę z dzielenia w środowisku Scratch.

Zadanie 2. Wykonaj program w języku programowania Python na resztę z dzielenia. Zapoznaj się z operatorami arytmetycznymi na stronie 55.

Zadanie 3. Przygotuj program na badanie podzielności liczb zgodnie z algorytmem na stronie 78 i ćwiczeniem 10 ze strony 79.

Lekcja 14

Temat: Realizacja algorytmu Euklidesa z dzieleniem.

Zadanie 1. Przygotuj program realizujący algorytm Euklidesa w wersji z dzieleniem za pomocą środowiska Scratch.

Zadanie 2. Przygotuj algorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych w środowisku Python.

Zadanie 3. Zapisujemy algorytm wyodrębniania cyfr danej liczby w środowisku Python. Przygotuj program zgodnie z ćwiczeniem 17 na stronie 85 .

Lekcja 15

Temat: Wyszukiwanie największego elementu w zbiorze nieuporządkowanym.

Aby wyszukać największą spośród n liczb, porównujemy kolejne liczby ze zbioru z największą znalezioną do tej pory liczbą (zapamiętaną osobno). Na początku algorytmu przyjmujemy, że pierwsza liczba ze zbioru jest największa. Porównania liczb powtarzamy, aż sprawdzimy wszystkie liczby ze zbioru.

Zadanie 1. Algorytm wyboru większej liczby z dwóch podanych.

Zadanie 2. Przygotuj algorytm wyszukiwania największej liczby w zbiorze n-elementowym w środowisku Scratch (strona 94).

Zadanie 3. Przygotuj program realizujący algorytm wyszukiwania największej liczby w zbiorze n-elementowym (Python) zgodnie z ćwiczeniem 6 na stronie 96.

Lekcja 16

Temat: Wyszukiwanie danego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym.

Algorytm poszukiwania przez połowienie jest przykładem metody dziel i zwyciężaj. Polega ona na dzieleniu przeszukiwanego zbioru (w przypadku zbioru liczb) na dwie części i zawężeniu przeszukiwania do jednej z tych części. Metoda podziału pomaga w szybkim znalezieniu poszukiwanego elementu, czyli w zwycięstwie.

Zadanie 1. Przeanalizuj algorytm wyszukiwania w zbiorze nieuporządkowanym na przykładzie 8 liczb (41, 35, 32, 44, 37, 40, 36, 39). Wyszukiwana liczba to 37. Podręcznik strona 97. Następnie przeanalizuj algorytm wyszukiwania liczby 37 w zbiorze uporządkowanym 10 liczb metodą połowienia.

Zadanie 2. Wykorzystujemy algorytm gry w zgadywanie liczby (strona 100). Tworzymy w środowisku Scratch grę w zgadywanie. Wykonaj grę zgodnie z ćwiczeniem 10 na stronie 101.

Zadanie 3. Przygotuj algorytm gry w zgadywanie w środowisku Python zgodnie z ćwiczeniem 11 i 13 na stronie 104. Dodaj licznik zgadywania podania liczb.

Lekcja 17

Temat: Porządkowanie elementów zbioru metodą przez wybieranie i metodą przez zliczanie.

Zadanie 1. Zapoznaj się z algorytmem porządkowania liczb metodą przez wybieranie na stronie 105.

Zadanie 2. Zapoznaj się z algorytmem porządkowania elementów metodą przez zliczanie na stronie 106.

 

Lekcja 18

Temat: Stosowanie podprogramów w środowiskach programowania Baltie i Scratch oraz funkcji w języku C++.

Ogólna postać funkcji (podprogramu) w języku C++ wygląda następująco:

void nazwa_funkcji (lista_parametrów_formalnych)
{
lista instrukcji;
}

Zadanie 1. Przygotuj w środowisku Baltie program budujący z pomocnikiem tak jak w ćwiczeniu 1 na stronie 112.

Zadanie 2. Wykonaj program na wyszukanie największej liczby z podanych n liczb za pomocą funkcji.

Zadanie 3. Zmodyfikuj program o wyszukanie najmniejszej liczby z podanych n liczb za pomocą funkcji.

Lekcja 19

Temat: Stosowanie tablic do wprowadzania danych i zapisywania wybranych algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku C++.

Tablice czyli zmienne indeksowane deklarujemy w następujący sposób:
opis_typu nazwa_tablicy [liczba_elementów_tablicy].

Przykład: int tablica1[4];

Zadanie 1. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych do i z tablicy.

Zadanie 2. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych 10 dowolnych liczb całkowitych.

Zadanie 3. Zmodyfikuj program na wybór największej liczby z 10 wprowadzonych danych do tablicy.

 

Lekcja 20

Temat: Stosowanie podprogramów w języku Scratch oraz funkcji w języku Python.

Zadanie 1. Wyszukujemy największy element z podanych za pomocą funkcji zgodnie z ćwiczeniem 3 na stronie 131.

Zadanie 2.  Sprawdź wywołanie funkcji w programie głównym zgodnie z ćwiczeniem 4 na stronie 131.

Zadanie 3. Zmodyfikuj program o wyszukanie najmniejszej liczby z podanych n liczb za pomocą funkcji.

Lekcja 21

Temat: Stosowanie list do wprowadzania danych zapisywania wybranych algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku Python.

Zadanie 1. Wprowadź dane do listy w środowisku Python zgodnie z ćwiczeniem 5 na stronie 133.

Zadanie 2. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych do i z listy zgodnie z ćwiczeniem 6 na stronie 134. Dodanie modyfikacji dla 10 liczb.

Zadanie 3. Wyszukaj największy element z 10 wprowadzonych danych i wyświetl na ekranie wynik wyszukania.

 

Lekcja 22

Temat: Wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym metodą przez połowienie i porządkowanie elementów zbioru metodą przez zliczanie.

 

Lekcja 23

Temat: Podsumowanie języków programowania C++ i Python.

Sprawdzenie zadań.

Lekcja 24

Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnych online.

Za pomocą strony portal.office.com można przygotować prezentację online. Po zalogowaniu się do strony Office.com należy wybrać aplikację Power-Point online i rozpocząć tworzenie nowej prezentacji.

Wybierz inny kraj niż Polska i zacznij tworzenie prezentacji o tym kraju.

Zadanie 1. Przygotuj prezentacje o informacjach z wybranego państwa. Projekt należy przygotować zgodnie z etapami tworzenia prezentacji zawartych w 10 krokach na stronie 146.

Zadanie 2. Projekt prezentacji pobierz jako Microsoft PowerPoint (.pptx).

Lekcja 25

Temat: Tworzenie prezentacji multimedialnych – projekt.

Zadanie 1. Dodajemy do prezentacji nowe slajdy. Projekt ma zawierać min 15 slajdów.

Zadanie 2. Umieszczamy grafikę i tekst o wybranym państwie.

Lekcja 26

Temat: Podsumowanie prezentacji multimedialnych.

Udostępnij projekt prezentacji i utworzony link prześlij nauczycielowi.

Lekcja 27

Temat: Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

Adres mieszany to adres, w którym występuje względne odwołanie do kolumny i bezwzględne do wiersza (przykład: B$10) lub odwrotnie: odwołanie bezwzględne do kolumny i względne do wiersza (przykład: $B10). 

Zadanie 1. Stosujemy adres mieszany. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 173.

Zadanie 2. Wykonaj modyfikację pliku arkusza kalkulacyjnego zgodnie z ćwiczeniem 2 na stronie 174.

Zadanie 3. Dodaj obramowanie komórek arkusza zgodnie z ćwiczeniem 4 na stronie 175.

Lekcja 28

Temat: Przedstawianie danych w postaci wykresu.

Zadanie 1. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych. Przygotuj wykres zgodnie z ćwiczeniem 1 ze strony 180.

Zadanie 2. Przygotuj wykres dla dwóch serii danych zgodnie z ćwiczeniem 4 na stronie 181.

Zadanie 3. Wykonaj wykres kołowy zgodnie z ćwiczeniem 6 na stronie 183.

Lekcja 29

Temat: Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.

Zadanie 1. Wykonaj dokument tekstowy zgodnie z ćwiczeniem 4 na stronie 191. 

Zadanie 2. Przygotuj tabelę z danymi w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z ćwiczeniem 5 na stronie 192. 

Zadanie 3. Utwórz wykres statystyka danych. Umieść wykres w dokumencie tekstowym zgodnie z ćwiczeniem 6 na stronie 193. 

Lekcja 30

Temat: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

Zadanie 1.

Zadanie 2.

Lekcja 31

Temat: Tworzenie strony internetowej.

Zadanie 1. Przygotuj dokument prostej strony internetowej w programie Notatnik.

Zadanie 2. Zapisz dokument jako index.html.

Lekcja 32

Temat: Tworzenie strony internetowej – zadania.

Przydatne informacje: HTML dla początkujących (helion.pl)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lekcje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.