Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z informatyki

I. Postanowienia ogólne.

Wymagania edukacyjne zostały opracowane zgodnie z:

 • podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych;
 • aktualnie obowiązującym programem nauczania informatyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej;
 • Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w statucie szkoły.

 II. Cele i zdania oceniania.

 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.
 4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki.
 5. Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przyjętych celów kształcenia informatycznego, szczególnie w zakresie umiejętności.
 6. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

 III.   Zasady oceniania.

1. Uczniowie informowani są o zasadach przedmiotowego oceniania na pierwszych zajęciach lekcyjnych, natomiast zainteresowani rodzice na indywidualnych spotkaniach.

2. Podczas oceniania stosuje się następujące oceny:

 • celujący (6);
 • bardzo dobry (5);
 • dobry (4);
 • dostateczny (3);
 • dopuszczający(2);
 • niedostateczny (1);
 • przewidywane są także znaki „+” i „-” przy ocenach bieżących oraz klasyfikacyjnych śródrocznych. Ocenę z „+” otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań na daną ocenę oraz 50% z poziomu wymagań na ocenę wyższą. Ocenę z „-” otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na ocenę niższą oraz 75% wymagań na ocenę wyższą.

3. Uczeń może w ciągu semestru otrzymać co najmniej 4 oceny. Otrzymane oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

4. Uczeń oceniany jest zgodnie z przyjętymi wymaganiami w myśl zasad sprawiedliwości, z możliwością stworzenia indywidualnego programu naprawy.

5. Przedmiotem oceniania są wiadomości i umiejętności, zaangażowanie i postawa ucznia, jego aktywność oraz dyscyplina pracy. Ocenie podlegają:

a) sprawdziany w formie pisemnej zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, które podlegają ocenie do 2 tygodni (dopuszczalna jest praca przy komputerze ze względu na specyfikację przedmiotu)

b) kartkówki 5 – 10 min. obejmujące niewielkie partie materiału z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, które nie muszą być zapowiadane oraz kartkówki 15 min. obejmujące więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne zapowiadane z wyprzedzeniem;

c) praca na lekcji

 • ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji,
 • odpowiedzi ustne w czasie trwania lekcji oceniane na bieżąco,
 • jakość i aktywność pracy na lekcji,
 • zaangażowanie i tempo pracy ucznia,
 • współpraca w grupie;
 • zeszyt przedmiotowy;

d) prace domowe

 • bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,
 • długoterminowe – stanowiące pracę nad projektem tematycznym.

e) inne osiągnięcia ucznia

 • przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,
 • przygotowanie stanowiska pracy,
 • wykonywanie zadań nadobowiązkowych.

6. Sprawdziany i kartkówki oceniane są zgodnie z następującymi kryteriami procentowymi zgodnymi ze statutem szkoły.

7. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu lub kartkówki w terminie ustalonym z nauczycielem.

8. Ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia.

9. Odpowiedzi ustne oraz prace domowe oceniane są w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.

10. Uczeń zobowiązany jest posiadać na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz inne materiały i pomoce wskazane przez nauczyciela. Trzykrotny brak zeszytu, podręcznika, itp. skutkuje otrzymaniem uwagi negatywnej.

11. Uczeń może zgłosić jedno nieprzygotowanie do lekcji w ciągu semestru bez ponoszenia żadnych konsekwencji. Zgłasza je tylko na początku lekcji – zanim nauczyciel rozpocznie właściwy tok lekcji. Nieprzygotowanie odnotowywane jest w dzienniku jako np. Brak zgłoszenia np. oznacza gotowość do lekcji ucznia. W przypadku sprawdzenia wymienionych w punkcie 5 elementów oceniania przez nauczyciela uczeń jest oceniany zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z kartkówki i sprawdzianu zapowiadanego wcześniej.

12. Uczniowie zwolnieni z zajęć informatyki na podstawie orzeczenia lekarskiego w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej mają wpisane zwolniony/a.

 IV.   Wymagania na poszczególne stopnie.

1. Wymagania ogólne:

 • Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególne zainteresowania przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej lub wykracza poza obowiązkowy materiał czy bierze udział w konkursach i olimpiadach, odnosząc znaczące sukcesy, jest samodzielny i kreatywny.
 • Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania; samodzielnie rozwiązuje trudne problemy.
 • Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy.
 • Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, podejmuje próby rozwiązania zadań typowych.
 • Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedze i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach.
 • Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, którego poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia świadomy udział w zajęciach szkolnych w wyniku czego uczeń nie może kontynuować nauki w klasie programowo wyższej.

2. Wymagania szczegółowe zawarte są w odrębnym dokumencie do programu nauczania o nazwie – Wymagania na poszczególne oceny szkolne – dostępnym na stronie migra.pl.

3. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie.

4. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej

a) ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotu w danym semestrze/roku szkolnym, jednakże nie jest to średnia arytmetyczna;

b) ustalając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności wg następującej kolejności: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania praktyczne przy komputerze, odpowiedzi ustne i prace domowe, aktywność na zajęciach. aktywność pozalekcyjna (w tym udział w konkursach przedmiotowych), prowadzenie zeszytu przedmiotowego, prace dodatkowe, projekty;

c) o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia oraz jego wychowawcę (a przez niego również rodziców ucznia) na miesiąc przed klasyfikacją.

V.      Dostosowanie wymagań edukacyjnych

1. Dostosowanie pracy z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych polega na opracowaniu zakresu umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu oraz dostosowaniu form oceniania.

2. W czasie pracy z uczniami uwzględnia się zawsze zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej a uczniowie mający orzeczenia:

 • otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności,
 • mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela,
 • mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu.

3. Na podstawie opinii dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Dostosowania dla uczniów zawarte są w odrębnych dokumentach.
4. Uczeń z trudnościami ma prawo do uzupełnienia partii materiału we własnym rytmie, pod warunkiem, że praca jego jest systematyczna i wykazuje on chęć współpracy z nauczycielem.
5. Uczeń zdolny ma możliwości do rozwijania swoich umiejętności i wykonywania dodatkowych zadań o podwyższonym stopniu trudności.

VI.   Postanowienia końcowe

Wymagania edukacyjne z informatyki są ogólnodostępnym dokumentem.