Pracownia Komputerowa

cropped-tl-zswp-pracownia.jpg

Regulamin Pracowni Komputerowej

§1 Obsługa pracowni komputerowej
1.1 Z pracowni komputerowej, za zgodą Dyrektora, mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
1.2 Dostęp do pracowni komputerowej możliwy jest wyłącznie pod nadzorem Opiekuna Pracowni lub Nauczyciela prowadzącego zajęcia.
1.3 Pracownią administruje Opiekun Pracowni, który czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej, zapewnia właściwą organizację stanowisk komputerowych, dokonuje wszelkich instalacji oprogramowania. Zarządza zasobami sprzętowymi i programowymi pracowni, współdecyduje o kierunku rozwoju pracowni.
1.4 Nauczyciel prowadzący zajęcia uzgadnia z Opiekunem Pracowni możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, zgłasza wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni, każdorazowo odnotowuje fakt prowadzenia zajęć w pracowni, w pełni odpowiada za wyposażenie pracowni w czasie prowadzenia zajęć, dba o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu komputerowego pracowni, nadzoruje przestrzegania wymogów bezpieczeństwa dotyczących zachowania się w pracowni i korzystania z wyposażenia, kontroluje racjonalne oraz właściwe wykorzystanie zasobów sieciowych przez użytkowników.

§2 W pracowni komputerowej należy:

2.1 Podporządkować się poleceniom Opiekuna Pracowni, Nauczyciela prowadzącego lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora.
2.2 Zachowywać się spokojnie i rozważnie, dbać o ład i porządek.
2.3 Wykonywać czynności według instrukcji osoby prowadzącej zajęcia.
2.4 Użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy.
2.5 Korzystać z zasobów internetowych w obszarze dozwolonym przez Nauczyciela lub Opiekuna Pracowni.

§3 Użytkownikowi nie wolno:

3.1 Samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego jak i dołączać lub odłączać urządzeń peryferyjnych.
3.2 Dokonywać jakichkolwiek napraw i przekonfigurować sprzętu.
3.3 Samowolnie manipulować sprzętem (przyłączać i odłączać klawiaturę, monitor, myszkę, rozkręcać jednostkę centralną itp.).
3.4 Modyfikować ustawień systemowych, w szczególności dotyczących nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieciowych.
3.5 Przenosić lub usuwać żadnych plików i folderów bez zgody osoby nadzorującej.
3.6 Instalować na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz bez zgody Opiekuna Pracowni.
3.7 Używać w pracowni własnych dyskietek, płyt CD/DVD, pamięci flash w trosce o ochronę antywirusową i poprawne działanie systemu. Użycie ich możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody Nauczyciela i uprzednio sprawdzeniu programem antywirusowym.
3.8 Korzystać z zasobów Internetowych w zakresie innym niż dozwolony.

§ 4 Użytkownik ma obowiązek:

-zapoznać się z Regulaminem Pracowni Komputerowej,
-natychmiast zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek, nieprawidłowości, łamania postanowień Regulaminu Opiekunowi Pracowni, Nauczycielowi lub Dyrektorowi.

§5 Użytkownik ma prawo:

– korzystać z poprawnie funkcjonującego stanowiska roboczego,
– zapisywać swoje pliki i foldery z danymi,

§6 Za wszelkie wyrządzone szkody, pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

§7 Integralną część Regulaminu Pracowni Komputerowej stanowi:

– Instrukcja BHP Pracowni Komputerowej,
– Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką.

INSTRUKCJA BHP PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

UWAGI OGÓLNE

1. Do prowadzenia zajęć z dziećmi może przystąpić osoba, która posiada:

– niezbędne kwalifikacje zawodowe nauczyciela, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odpowiednimi przepisami;

– zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy nauczyciela;

– szkolenie BHP i PPOŻ;

– przeszkolenie w zakresie udzielenia pomocy przedlekarskiej;

2. Stanowiska komputerowe powinny być dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów.

3. Jeżeli ze stanowisk korzystają uczniowie niepełnosprawni, należy je odpowiednio przystosować do potrzeb wynikających z niepełnosprawności użytkowników.

4. W pracowni w miejscu dostępnym i łatwo widocznym powinna znajdować się instrukcja stanowiskowa BHP.

5. Urządzenia techniczne powinny być sprawne pod względem działania oraz bezpieczeństwa pracy i nauki.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

1. Wykonać prace porządkowe (wywietrzyć pomieszczenie).

2. Sprawdzić kompletność wyposażenia technicznego stanowisk.

3.Uczniowie powinni zostać zapoznani z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu zadań.

4. Ustawić komputer i drukarkę we właściwej pozycji do ich eksploatacji, sprawdzić poprawność ustawienia sprzętu pomocniczego.

5. Włączyć zasilanie główne pracowni komputerowej.

6.Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego, że stan techniczny i instalacja elektryczna, a także warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów.

CZYNNOŚCI PODCZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru uprawnionej do tego osoby.

2. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo uczniów.

3. Stopień trudności i intensywności zajęć powinien być dostosowany do wiedzy i umiejętności uczniów.

4. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

5. Przebywanie w czasie przerwy powinno odbywać się na świeżym powietrzu, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne.

6. Wszelkie nieprawidłowości występujące w czasie pracy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.

7. Zajęcia rozpoczynają się i kończą na wyraźne polecenie nauczyciela.

WYMAGANIA TECHNICZNE STANOWISKA

1. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym powinno spełniać następujące wymagania:

– odległość miedzy sąsiednimi monitorami powinna wynosić co najmniej 0,6m;

– odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić 400-750mm;

– oświetlenie powinno zapewnić komfort pracy wzrokowej i być zgodne z wymogami Polskiej Normy;

– wilgotność względna w pomieszczeniach z monitorami nie powinna być mniejsza niż 40%;

– zapewnić wystarczający komfort cieplny w okresie jesienno-zimowym (minimum +18°C);

2. Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

– znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne;

– obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności;

– jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy;

– regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół własnej osi co najmniej o 120° – po 60° w obu kierunkach;

– ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr;

– ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła.

3. Klawiatura powinna posiadać możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0 15o oraz odpowiednią wysokość do 30mm, licząc od płaszczyzny stołu, dla jednej pozycji pochylenia. Powierzchnia klawiatury powinna być matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne.

4. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać dogodne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora ekranowego i klawiatury. Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

– wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy;

– ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 100 mm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu;

– ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od użytkownika, tj. w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji;

– odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20°÷50° w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu użytkownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika;

– odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.

5. Krzesło powinno posiadać:

– dostateczną stabilność, zapewniają wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;

–  regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm, licząc od podłogi;

– regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu (mechanizmy regulacji powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze);

– możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360° oraz podłokietniki.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ

1. Po zakończeniu zajęć należy sprawdzić czy pozostawione stanowiska komputerowe nie stwarzają żadnych zagrożeń.

2. Uporządkować i posprzątać stanowiska pracy.

3. Wyłączyć zasilanie główne pracowni komputerowej.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Zabrania się:

– spożywania posiłków na stanowisku pracy przy komputerze;

– samowolnego naprawiania urządzeń komputerowych, sprzętu i wyposażenia stanowiskowego zasilanego energią elektryczną;

– przechowywania na stanowisku magnesów, metali namagnesowanych;

– czyszczenia na mokro obudowy komputera będącego pod napięciem;

– używania do czyszczenia komputerów rozpuszczalników;

– zastawiania otworów wentylacyjnych komputera;

– pracy na sprzęcie uszkodzonym bądź niesprawnym technicznie;

– przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych.

 CZYNNOŚCI W RAZIE AWARII

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów.

1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić nauczyciela, który powinien niezwłocznie udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

2. W przypadku pojawienia się iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien natychmiast wyłączyć zasilanie główne.

3. W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni niezwłocznie przerwać wszystkie prace ze sprzęcie komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela.

4. W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.

UWAGI KOŃCOWE

W pracowni komputerowej należy zachować odpowiednie warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności przez nauczyciela.

Opracowanie: mgr Tomasz Lenart